KandidaatstellingProcedureUitsluitingsgrondenSelectiecriteriaGunningscriteriaTechnische adviseurs en juryVergoedingVerplicht betrokken partijenTaalSchetsontwerpHistoriek van het kursaal

Kandidaatstelling

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag tot deelname in te dienen. De uiterste indiendatum is reeds verstreken namelijk 26 januari 2023 om 11 uur.

Er diende 26 ontwerpteams hun kandidatuur in.

Alle ingediende referentieprojecten werden in beschouwing genomen en gequoteerd op basis van de doorselectiecriteria zoals bepaald in de selectieleidraad. Er werden vijf inschrijvers unaniem naar voor geschoven door de jury. Het is een verhoopte mix geworden van zowel nationale als internationale namen waarbij beloftevolle bureaus een alliantie aangaan met of zich net zullen meten tegenover de gevestigde waarden. Onder voorbehoud van het verstrijken van de wettelijke wachttermijn en op advies van de jury werden door het college van burgemeester en schepenen volgende samenwerkingsverbanden geselecteerd:

 • Bureau Bouwtechniek - Robbrecht & Daem architecten - Callebaut Architecten – Bureau Bas Smets
 • SnØhetta Oslo AS - Link Lab architecture bv
 • XDGA BV (Xavier De Geyter Architects bv)
 • TAB Architects - Barozzi Veiga - Mosbach Paysagistes
 • Meta architectuurbureau BV – DBLV architecten B

​​​​​​​In een volgende fase van de procedure zal aan de inschrijvers worden gevraagd om op basis van de gunningsleidraad, de opdrachtdocumenten en de projectdefinitie een schetsontwerp/projectvoorstel uit te werken. Deze projectvoorstellen worden verwacht tegen half mei 2023.

Procedure

De gehanteerde procedure betreft de mededingingsprocedure met onderhandeling die bestaat uit twee opeenvolgde stappen:

Stap 1: Selectiefase (reeds verlopen)

Op basis van de selectieleidraad konden geïnteresseerden een aanvraag tot deelneming indienen.

De selectieleidraad had tot doel na te gaan of de kandidaten die inschrijven zich niet in een situatie van uitsluiting bevonden en voldeden aan de kwalitatieve selectiecriteria zoals opgenomen in de selectieleidraad. Aan de hand van deze selectieleidraad werd het aantal geselecteerde kandidaten dat wordt toegelaten om een projectvoorstel in te dienen beperkt tot 5 kandidaten

Enkel deze 5 kandidaten (hierna genaamd “inschrijvers”) worden mee opgenomen in de verdere procedure.

Stap 2: Gunningsfase

Bij aanvang van de gunningsfase ontvangen de inschrijvers het bestek en bijhorende opdrachtdocumenten.

De gunningsfase wordt onderverdeeld in drie opeenvolgende fasen om het mogelijk te maken de projectvoorstellen te verfijnen en af te stemmen op de projectdefinitie.

In de eerste fase zal er aan de inschrijvers worden gevraagd om op basis van het bestek, de opdrachtdocumenten en de projectdefinitie een schetsontwerp uit te werken.

De jury zal deze schetsontwerpen vervolgens beoordelen aan de hand van de gunningscriteria en hun weging zoals bepaald in de gunningsleidraad en maakt hiervan een rangorde op.

Na deze eerste toetsing aan de gunningscriteria worden enkel de eerste drie (3) gerangschikte offerten hierna genaamd “laureaten” meegenomen in de verdere procedure.

Enkel de inschrijvers die een minimale totaalscore van voldoende (50%) behalen en die niet geweerd worden, kunnen in aanmerking komen om als Laureaat weerhouden te worden.

In een tweede fase worden de laureaten één voor één uitgenodigd om hun schetsontwerp nader toe te lichten ten aanzien van de jury. Dit om de jury de mogelijkheid te bieden verduidelijking te vragen en opmerkingen over te maken.

In een derde fase wordt aan de laureaten gevraagd het schetsontwerp verder uit te werken, rekening houdende met de door de jury gemaakte opmerkingen, tot een volledig uitgewerkt wedstrijdontwerp.

De jury zal deze uitgewerkte ontwerpen vervolgens beoordelen aan de hand van de gunningscriteria en hun weging zoals bepaald in de gunningsleidraad.

Op grond van de beoordeling en rangschikking van de verder uitgewerkte voorstellen van de laureaten door de jury, kan de aanbestedende overheid op discretionaire wijze beslissen of het al dan niet aangewezen is om:

 • Een presentatie van de ingediende voorstellen ten overstaan van de Aanbestedende overheid te organiseren;
 • Gelijktijdig of achtereenvolgens te onderhandelen met één of meerdere of alle Laureaten, waarbij één of meerdere Laureaten ook in de “wachtkamer” kunnen worden geplaatst;
 • Aan de Laureaten de mogelijkheid te geven om een BAFO (“Best And Final Offer”) in te dienen; De Aanbestedende overheid is niet verplicht om deze keuze te motiveren.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële uitgewerkte voorstellen van de laureaten zonder onderhandelingen te voeren.

Aan de inschrijvers wordt derhalve aangeraden om er bij het opstellen van het(initiële) ontwerp niet van uit te gaan dat er nog zal worden onderhandeld en meteen “het beste voorstel” in te dienen.

Uitsluitingsgronden

De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten bedoelde situaties zoals bepaald in bijlage 4 van de selectieleidraad.

Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met de fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.

Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de kandidaat, mag de kandidaat op eigen initiatief bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond.

Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken kandidaat niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.

Eventuele corrigerende maatregelen moet de kandidaat bewijzen door schriftelijke stukken toe te voegen aan zijn aanvraag tot deelneming of deze op eigen initiatief over te maken aan de aanbestedende overheid.

De kandidaat draagt zelf de verantwoordelijkheid omtrent het tijdig overmaken van de schriftelijke stukken die zijn corrigerende maatregelen aantonen.

De aanbestedende overheid consulteert het RSZ-attest, het attest van fiscale schulden en het attest van niet-faling zelf via de Telemarc-toepassing (Digiflow) voor Belgische ondernemingen.

Buitenlandse ondernemingen (kandidaten/leden van het samenwerkingsverband) worden, omwille van het goede verloop van de plaatsingsprocedure, verzocht aan de aanvraag tot deelneming tevens de documenten toe te voegen die de aanbestedende overheid voor Belgische ondernemingen zelf kan raadplegen via de Telemarc toepassingen, m.n.:

 • Het attest van afgifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ
 • Het attest fiscale schulden (FOD Financiën)
 • De juridische situatie van de ondernemingen (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (of KBO)

Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor de uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het land waar de onderneming gevestigd is.

Deze bepaling is individueel van toepassing op de kandidaten die samen als een combinatie (samenwerkingsverband) een aanvraag tot deelneming indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de kandidaat een beroep doet met het oog op het voldoen aan de selectiecriteria.

Bewijsdocumenten betreffende de uitsluitingsgronden

De kandidaat legt voor elk van de verplicht betrokken partijen en de leden van het samenwerkingsverband een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken ondernemer aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

 1. Hij bevindt zich niet in één van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
 2. Hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

UEA Formulier

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, afgekort het UEA, is een bijgewerkte eigen verklaring die de kandidaat voor elk lid van het samenwerkingsverband indient. Indien de kandidaat beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten bevat het UEA ook de vermelde gegevens ten aanzien van die entiteiten.

De Europese Commissie stelde het model vast. Het UEA formulier wordt uitsluitend in elektronische vorm verstrekt.

De kandidaat dient voor elk lid van het samenwerkingsverband de relevante informatie invullen, die door de aanbestedende overheid wordt gevraagd.

Indien de aanbestedende overheid bewijsstukken rechtstreeks kan verkrijgen door raadpleging van een vrij toegankelijke databank, dan bevat het UEA document de vereiste gegevens, zoals het internetadres van de databank, en zo nodig de instemming.

Richtlijnen bij het invullen van het UEA

 • Ga naar de website https://uea.publicprocurement.be en kies uw taal.
 • Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer'.
 • Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken'.
 • Selecteer uw land en klik op 'Volgende'.
 • Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting'.
 • In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?' In dit geval wordt u een algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria gevraagd.
 • Geef aan of u voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria.
 • Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF en/of xml formaat zodat deze op elektronische wijze bij uw Offerte kan worden gevoegd.

Bovendien wordt aan de kandidaten gevraagd volgende documenten toe te voegen:

 • De Belgische Kandidaat: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op de  limietdatum en het limiet-uur voor ontvangst van de Offertes.
 • De Belgische Kandidaat die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
 • De buitenlandse Kandidaat: uittreksel uit het strafregister of vergelijkbaar register (maximaal 6 maand oud), certificaten inzake fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling.

Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is.

Selectiecriteria

De selectiefase bestaat uit twee fasen.

In de eerste fase werd nagegaan of de kandidaten die zich niet in een situatie van uitsluiting bevinden voldeden aan de gestelde selectiecriteria om financieel en economisch geschikt te worden geacht en of ze voldeden aan de criteria inzake technische en beroepsbekwaamheid.

Voor elk van deze criteria werd een drempel in de selectieleidraad bepaald die de kandidaten diende te behalen.

Hieronder een korte samenvatting van deze selectiecriteria:

Financiële en economische draagkracht

 • Bewijs van een verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid.
 • Een bankverklaring.
 • Bewijs van voldoende liquiditeit, rendabiliteit en solvabiliteit (ratio’s).

Technische en beroepskwaliteit

 • Een voorstelling van de samenstelling van het volledige team die deze opdracht zal uitvoeren.
 • Het bewijs dat minstens 1 lid van het ontwerpteam is ingeschreven bij de Orde van Architecten.
 • Twee referenties van maximaal 10 jaar oud toe van soortgelijke projecten van een gelijkaardige grootorde en met een bovenlokale uitstraling.

Een kandidaat kon geselecteerd worden als het bewijs of document correct is toegevoegd volgens de opgegeven modaliteiten zoals opgenomen in de selectieleidraad.

Gelet dat er meer dan het beoogd aantal kandidaten overbleven na de drempelcontrole werd er doorgeselecteerd.

De aanbestedende overheid beperkte het aantal kandidaten door hun aanvragen tot deelneming met elkaar te vergelijken op het vlak van relevante beroepservaring. De relevante beroepservaring werd getoetst aan de relevantie van de referenties en de kwaliteit van deze opgegeven referenties. De selectiecriteria werd in deze fase dan ook anders aangewend: in plaats van een drempel op te leggen voor selectie werd er aan de hand van deze criteria, rekening houdend met de uitgangspunten en verwachtingen van de aanbestedende overheid, getoetst welke kandidaat het beste tegemoet kwam aan de criteria.

Hieronder een korte samenvatting van deze criteria en hun weging:

De relevantie van de referenties, waarbij de motivatie van de relevantie in beschouwing genomen wordt (40 punten van de 100 punten).

De kwaliteit van de referenties, waarbij de architecturale/ruimtelijke kwaliteit in beschouwing genomen wordt (60 punten van de 100 punten).

Onder architecturale/ruimtelijke kwaliteit beschouwt de aanbestedende overheid:

 • De inpasbaarheid van het project in de ruimtelijke omgeving, de ruimtelijke relatie tussen de functies, de ruimtelijke relatie tussen de binnen- en de buitenruimten.
 • De leesbaarheid van het programma, de diversiteit aan functies.
 • De uitstraling van het project.
 • De kwaliteit van de publieke ruimte.

De beoordeling van de relevantie van de referenties en de kwaliteit van de referenties bestond uit een evaluatie van de positieve en/of negatieve elementen die bleken uit de aanvraag tot deelneming.

Beide criteria werden gequoteerd volgens onderstaande beoordelingsmethodiek:

 • De inschrijver dewelke een beoordeling zeer goed krijgt, zal tussen de 91 en 100% van de punten bekomen;
 • De inschrijver dewelke een beoordeling goed krijgt, zal tussen de 71 en 90% van de punten bekomen;
 • De inschrijver dewelke een beoordeling voldoende krijgt, zal tussen de 51 en 70% van de punten bekomen;
 • De inschrijver dewelke een beoordeling onvoldoende krijgt zal tussen de 0 en 50% van de punten bekomen.

Op basis van het puntenaantal werd een rangschikking opgemaakt waarbij de eerste kandidaten (volgens de selectiebeperking) als meest geschikt worden bevonden. Om kleine verschillen aan te duiden kon de aanbestedende overheid werken met halve punten.

Het zijn deze kandidaten die als inschrijver worden uitgenodigd om een projectvoorstel in te dienen.

Gunningscriteria

Deze projectvoorstellen (schetsontwerp en volledige uitgewerkt wedstrijdontwerp) zullen worden beoordeeld op basis van de in de gunningsleidraad opgenomen gunningscriteria en hun weging.

Hieronder een overzicht van de te hanteren gunningscriteria:

200 punten

Architecturale voorstudie

160 punten

 1. De (ruimtelijke) kwaliteit van het architecturaal ontwerp

100 punten

 • De uitstraling van het project in de stedenbouwkundige context, de inpasbaarheid in de directe omgeving, de ruimtelijke relatie tussen de binnen- en buitenruimten.
 • De verduurzaamheid van het Kursaal in relatie met de erfgoedwaarden.
 • De leesbaarheid van het programma, de functionaliteit en flexibiliteit van het programma op lange termijn en de ruimtelijke kwaliteit van de diverse functies.
 • De kwaliteit en functionaliteit van de publieke ruimte, de mobiliteitsimpact.
 • De uitstraling van het ontwerp in de betekenis van de architecturale kwaliteit in al zijn aspecten.
 1. Duurzaamheid

30 punten

 • Keuze van materialen en technieken, maar ook ontwerpbeslissingen en een lange termijnvisie op beheer.
 • De duurzaamheid zal worden afgemeten aan een duurzaamheidsstandaard.
 1. Opvolging en co¨ordinatie

30 punten

 • Visie op de te leveren werken, werfopvolging, oplevering(en).
 • Aanpak budgetbewaking, planning, kwaliteitsbewaking, organisatie, communicatie, samenwerking, ...

Financiële haalbaarheid

40 punten

 1. Kostprijs van het ereloon van de architect

20 punten

Ereloon voor de volledige studieopdracht conform de opdrachtsdocumenten op te geven en uit te drukken in een %. Dit percentage zal worden toegepast op het totale investeringsbedrag van het gebouw en de omgevingswerken.

 1. Kostprijs van herinrichting / inrichting van de gehele projectzone

20 punten

Investeringsraming van het projectvoorstel op te maken. Waarbij de totale investeringskost (excl. btw) wordt begroot en de m2 prijs van het bouwproject wordt toegelicht.

Beoordeling op:

 • nauwkeurigheid
 • betrouwbaarheid
 • conformiteit met de ambities en verwachtingen.

Technische adviseurs en jury

Bij de opmaak en concrete uitwerking van de projectdefinitie hier in bijlage heeft het gemeentebestuur zich laten bijstaan door technische adviseurs die vanuit verschillende invalshoeken (architectuur- historisch, constructie, kunst en organisatorisch) de nodige (bij)sturing en advies heeft gegeven, inclusief met betrekking tot de samenstelling van de jury. Deze equipe zal gedurende het gehele traject actief blijven in een ondersteunende en adviserende functie.

De technische adviseurs bestaan uit:

 • De heer Jos Vandenbreeden, een architect en voormalige emeritus hoogleraar aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas, gespecialiseerd in bouwhistorisch en bouwtechnisch onderzoek en de restauratie van architecturaal erfgoed.
 • De heer Luc Michils, een bouwkundig ingenieur met 40 jaar ervaring. Zijn bouwtechnische expertise werd opgebouwd langs hiërarchische ladder van werfleider – projectleider – projectdirecteur tot Directeur der Werken voor Oost- en West-Vlaanderen met exploitatiekantoor in Brugge.
 • De heer Joost Declercq, een artistiek coördinator van het MuZee te Oostende is een expert in hedendaagse kunst en tevens bestuurder bij de Herbert Fondation (een private stichting voor hedendaagse kunst te Gent die de verzameling en het archief van Annick en Anton Herbert omvat).
 • De heer Bruno Schaubroeck, een ondernemer in de entertainment- en evenementenindustrie, en initiatiefnemer van evenementenbureau 24Seven en boutique evenementenbureau WeMakeYouHappy, heeft een ruime expertise opgebouwd in het organiseren van diverse evenementen.

Voor de beoordeling van de aanvraag tot deelneming en de projectvoorstellen zal het gemeentebestuur haar laten bijstaan door een jury.

Deze jury zal indien van toepassing in de selectiefase, het aantal kwalitatief geselecteerde kandidaten via een doorselectie beperken tot maximaal 5 kandidaten, zijnde de kandidaten wier relevante beroepservaring het beste wordt gerangschikt op basis van de criteria zoals vermeld in de selectieleidraad.

De jury zal in de gunningsfase instaan voor het beoordelen van de voorstellen van de inschrijvers en de laureaten aan de hand van de gunningscriteria en hun weging zoals bepaald in de selectieleidraad. De jury heeft adviesbevoegdheid.

Voor dit project is de jury samengesteld uit:

 • Mevrouw Thekla Boven, architecte en kunstenares. Doctor of Philosophy in  Architectuur en Urban Studies. Assistent van Professor Takashi Ariga in de design environment studio Ariga Lab, in de faculteit of Creative science and engineering te Japan.
 • De heer Guy Mouton, ingenieur architect met ruim 49 jaar ervaring. Voormalig professor aan de Universiteit Louvain La Neuve, voormalig hoofdocent aan de faculteit Architectuur van KU Leuven.
 • De heer Wouter Davidts, gedoctoreerd in de museumarchitectuur en docent aan de Universiteit van Gent, doceert aan de vakgroep Architectuur & Stedenbouw en de Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschap.
 • De heer Luc Deleu een Belgisch conceptueel kunstenaar, architect en stedenbouwkundige. Medeoprichter van het stedenbouwkundige bureau T.O.P. Office (Turn-On Planning Office), een interdisciplinair stadsplanningsbedrijf. Delue houdt zich bezig met wat hij Orbanisme noemt: architectuur op wereldschaal.
 • Mevrouw Fanny Verschraege, Commercial Director bij Production Resource Group (PRG )sinds sept 2021. PRG is een toonaangevend en erkend internationale technologie-leverancier voor evenementen, muziek tours, festivals en theaters. Master in International Business Administration met 20 jaar internationale ervaringen (mede coördinator van de deelname aan de Olympische open ceremonies van 2012 in London). Oprichter van het filiaal van Tait Towers in London.
 • De heer Christophe Blomme, Assistent Architect, interieurvormgever en ontwerper. Oprichter van cbloom bv een bureau die zowel ontwerp, art directing als technische ondersteuning biedt hoofdzakelijk in de entertainment en event sector.

De bovenvermelde personen zijn genomineerd respectievelijk als technische adviseurs of jury. De definitieve samenstelling zal voor de uiterste indiendatum voor de aanvragen tot deelneming worden vastgesteld.

Vergoeding

Inschrijvers

De aanbestedende overheid verbindt er zich toe om de inschrijvers (maximaal 5), de opdrachtnemer uitgezonderd, een vergoeding van 20.000,00 euro incl. BTW te betalen als vergoeding voor het schetsontwerp en de stedenbouwkundige visie.

Enkel de inschrijvers die een minimale totaalscore van voldoende (50%) behalen zoals bepaald onder artikel 1.2.1.2 in de selectieleidraad, komen in aanmerking voor deze vergoeding.

Laureaten

De aanbestedende overheid kan steeds besluiten om geen vergoeding toe te kennen aan inschrijvers waarvan het schetsontwerp en stedenbouwkundige visie niet voldoet aan de door de aanbestedende overheid bepaalde minimale formele kwaliteitseisen.

De aanbestedende overheid verbindt er zich toe om de laureaten (maximaal 3), de opdrachtnemer uitgezonderd, een vergoeding van 40.000,00 euro incl. BTW te betalen (supplementair op de reeds toegekende vergoeding zoals hierboven bepaald) als vergoeding voor het verder uitwerken van het schetsontwerp tot een definitief wedstrijdontwerp.

Enkel de laureaten die een minimale totaalscore van voldoende (50%) behalen zoals bepaald onder artikel 1.2.1.2 in de selectieleidraad, komen in aanmerking voor deze vergoeding. De aanbestedende overheid kan steeds besluiten om geen vergoeding toe te kennen aan laureaten waarvan het voorstel niet voldoet aan de door de aanbestedende overheid bepaalde minimale formele kwaliteitseisen.

Verplicht Betrokken Partijen

De aanbestedende overheid legt de lat zeer hoog en is op zoek naar een ontwerpteam dat over alle vereiste disciplines beschikt om deze opdracht tot een goed einde te brengen.

De inschrijvers moeten, gelet op de onderscheiden rolverdeling en aansprakelijkheid, verplicht inschrijven met een samenwerkingsverband dat minstens bestaat uit een coördinator, een architect en een landschapsarchitect. Zij worden samen aangeduid als “Verplicht Betrokken Partijen”.

Coördinator

De coördinator is samen met de architect en landschapsarchitect hoofdelijk en ondeelbaar gehouden ten aanzien van de Aanbestedende overheid.

De coördinator is de persoon die zal instaan voor de volledige coördinatie en aansturing van de opdracht. De coördinator treedt op als aanspreekpunt voor de aanbestedende overheid.

De coördinator is vertrouwd met de Belgische wetgeving en zal naast de volledige coördinatie instaan voor het aanvragen en indienen van de nodige vergunningen.

De coördinator correspondeert met de aanbestedende overheid steeds in het Nederlands. Hij is voor het geheel van de overheidsopdracht aansprakelijk ten aanzien van de aanbestedende overheid overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten zoals aangevuld door het algemene verbintenissen – en aannemingsrecht. De coördinator staat in voor het opmaken van het uitvoeringsdossier, de controle op de werken, de bijstand bij de oplevering, het nazicht der rekeningen en de opmaak van werfverslagen.

De coördinator is er tevens voor verantwoordelijk dat de aanbestedende overheid het volledige as-built en postinterventiedossier krijgt.

Architect

De architect (of een samenwerkingsverband van architecten) maakt verplicht deel uit van de verplicht betrokken partijen. De architect doet een beroep op een ingenieur stabiliteit, ingenieur technieken, een ingenieur akoestiek, een duurzaamheidsingenieur, een veiligheidscoördinator, een EPB-verslaggever, maar blijft als enige aansprakelijk voor de studies die door andere studiebureaus zijn uitgevoerd.

De architect dient zijn ontwerp op te maken in alle onafhankelijkheid én in overeenstemming met alle wettelijke bepalingen met betrekking tot het beroep van architect zoals bepaald in de wet van 20 februari 1939 op de titel en de bescherming van het beroep van architect en volgens de regels van de kunst.

Het ontwerp dient eveneens te worden ingepast binnen de visie en de stedenbouwkundige voorschriften geldend voor de betrokken percelen.

De architect (eventueel architecten) is (zijn), overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving op overheidsopdrachten, aansprakelijk ten aanzien van de aanbestedende overheid. De 10-jarige aansprakelijkheid van de Architect ten aanzien van de Aanbestedende overheid begint op de dag van de voorlopige oplevering.

Landschapsontwerper

De aanbestedende overheid hecht heel veel belang aan de integratie van het Kursaal, ondergrondse Casino, garage, in de ruimtelijke omgeving. Om die reden moet verplicht een landschapsontwerper aan de verplicht betrokken partijen worden toegevoegd. De landschapsontwerper zal een inrichtingsplan voor de site (met inbegrip van de ondergrondse parkeergarage) en een ontwerp van de buitenruimte/publieke ruimten moeten uitwerken. De architect (architectenbureau) kan ook zelf optreden als landschapsontwerper voor zover de architect voldoet aan de selectiecriteria.

Taal

De aanbestedende overheid geeft in de aankondiging van de opdracht,  aan in welke taal of talen de inschrijvers hun offerte kunnen indienen.

De offerte (ontwerpen) voor deze opdracht dient in het Nederlands te worden opgesteld.

De aanbestedende overheid kan aan de kandidaat een vertaling vragen van de bijlagen die in een andere taal gesteld zijn dan die van de aankondiging van de opdracht.

Behalve indien het gaat om een document voor de uitsluitingsgronden dat in één van de landstalen van de aanbestedende overheid (Nederland, Duits en Frans), kan de Aanbestedende overheid tevens een vertaling vragen van de inlichtingen en documenten die voorgelegd worden in het kader van het nazicht van de uitsluitingsgronden, het voldoen aan de toepasselijke gunningscriteria of de statuten, akten en inlichtingen.

Als de gunningsleidraad in meer dan één taal is opgesteld, gebeurt de interpretatie van de stukken in de taal van de offerte voor zover de gunningsleidraad in die taal is opgesteld.

Schetsontwerp

In de eerste fase van de gunningsfase zal er aan de inschrijvers worden gevraagd om op basis van het bestek, de opdrachtdocumenten en de projectdefinitie een schetsontwerp uit te werken.

Dit schetsontwerp bestaat minimaal uit een ontwerpbundel aangevuld met een maquette en digitale presentatie.

De jury zal deze schetsontwerpen  beoordelen aan de hand van de gunningscriteria en hun weging zoals bepaald in de gunningsleidraad en maakt hiervan een rangorde op.

Na de eerste toetsing van deze schetsontwerpen aan de gunningscriteria worden enkel de eerste drie (3) gerangschikte offerten hierna genaamd “laureaten” meegenomen in de verdere procedure.

Enkel de inschrijvers die een minimale totaalscore van voldoende (50%) behalen en die niet geweerd worden, kunnen in aanmerking komen om als Laureaat weerhouden te worden.

In een tweede fase worden de laureaten één voor één uitgenodigd om hun schetsontwerp nader toe te lichten ten aanzien van de jury. Dit om de jury de mogelijkheid te bieden verduidelijking te vragen en opmerkingen over te maken.

In een derde fase wordt aan de laureaten gevraagd het schetsontwerp verder uit te werken, rekening houdende met de door de jury gemaakte opmerkingen, tot een volledig uitgewerkt wedstrijdontwerp.

Historiek van het Kursaal

De groep Nellens vroeg aan de Antwerpse architecten F. Dens, L. Stynen en R. Van Hoenacker om de plannen te maken voor het Casino.Het bestek voorzag in een vloeroppervlakte van 6000 m2 en dekosten werden (in 1930) geraamd op 25.000 euro. Het Casino werd ineen recordtempo gebouwd (ca 5 maanden) en opende in juli 1930.Léon Stynen (1889 – 1990) bouwde een transparant, helder en sobergebouw met grote glaspartijen, symmetrische voorgevel en een toren.In het oorspronkelijk concept van Stynen was er veel aandacht voorhet contact met de zee (het concept van de grote zaal aan de kant vande zeedijk, welke kenmerkend was voor het oorspronkelijke gebouw).

Gevel t.h.v. de Canadasquare van het oorspronkelijke Casino gebouw.

De optie van het modernisme om de grens tussen binnen en buitenop te heffen en het gebouw een zo groot mogelijke transparantiete geven, was in het ontwerp van het Casino duidelijk aanwezig.Tevens hecht hij belang aan de nieuwe esthetiek van de plastischezuiverheid, cf. de in elkaar schuivende bouwmassa’s die eenbepaald harmonisch evenwicht tot stand moeten brengen.

Het oorspronkelijke gebouw heeft het wel al zwaar te verdurengehad. Eerst zaaide de oorlog vernieling. Duitsers bezetten het Casino, de Wehrmacht zocht er vertier, er ontploften gestrande zeemijnen, het Casino werd gemaskeerd als bunker met een houten kanon en werd tijdens de bevrijding forsbeschoten. Moderniseringswerken in de jaren vijftig en zeventig deden de rest en vertimmerden binnen- en buitenkant. Het Casino bleef toen 4 maand per jaar geopend. De bezoekersverbleven vooral in hotels. De speelzaal en optredens vanbelangrijke artiesten (zoals Ray Ventura, Josephine Baker, Arthur Rubinstein, Maurice Chevalier), bals, de dagelijkse concerten van een klein en een groot symfonisch orkest wisten voor W.O.II de vele bezoekers aangepaste ontspanning aan te bieden.

Na de Tweede Wereldoorlog zou het Casino onder de dynamische leiding van Gustave Nellens uitgroeien tot ‘de cultuurtempel’ vande Vlaamse kust. Grote zomertentoonstellingen (o.m. Picasso,Matisse, Ernst, Dali, Buffet, Chagall, Magritte, Zadkine, Fini, Miro...) en gerenommeerde artiesten (Duke Ellington, Frank Sinatra, Ava Gardner,Django Reinhardt, Georges Brassens, Maurice Béjart, Edith Piaf, Nat King Cole, Paul Anka, Jacques Brel, Ray Charles...) zorgden voorhoogstaande manifestaties en een enorme uitstraling voor Knokke. In 1953 kreeg René Magritte de opdracht om een gigantische wandschildering te maken voor de ovale zaal. Hij maakte van ‘Het betoverde rijk’ een panorama van 72 meter lang en vier meter hoog, een tour d’horizon waarin hij trefzeker enkele van zijn bekendste thema’s recycleert. Centraal in de kroonluchterhal vinden wede zeven ton zware kroonluchter van Muranokristal terug.

Vanaf 1964 trok het Casino Knokke en dit als eerste aan de kust, het wintertoerisme op gang en dit door het inrichten van “Kom op Adem”-weekends, geanimeerd met show, defilé, ... Onder deze Casino-impuls werden geleidelijk aan het gehele jaar door toeristen naar de badstad aangetrokken. De laatste tien jaar hecht het Casino zeer veel belang aan gastronomische verwenning en uitzonderlijke zomertentoonstellingen (K.Haring, Niki de Saint-Phalle, Botero, Frank Stella...).

Nota van toelichting

Vragen om toelichting kunnen uitsluitend per e-mail worden gericht aan de contactpersoon zoals opgenomen in de Opdrachtdocumenten.

Uitsluitend vragen of opmerkingen die een algemene draagwijdte kennen en die tot verdere verduidelijking van de bepalingen van de gunningsleidraad aanleiding kunnen geven, zullen door de aanbestedende overheid worden beantwoord.

Vragen of opmerkingen die louter verduidelijking of verkrijging van bijkomende informatie of een suggestie tot rechtzetting van een onjuistheid, die een zeker overleg of onderhandelingen zouden impliceren aangaande bepaalde onderdelen/voorwaarden van de gunningsleidraad, of die op een andere wijze de gelijkheid der geïnteresseerde partijen zou kunnen ondermijnen, worden niet beantwoord.

Deze nota van toelichting zal integraal deel uitmaken van de Opdrachtdocumenten.

Vraag 1

Antwoord

Vraag 2

Antwoord

Vraag 3

Antwoord

Vraag 4

Antwoord

Vraag 5

Antwoord

Vraag 6

Antwoord

Vraag 7

Antwoord

Vraag 8

Antwoord

Vraag 9

Antwoord

Vraag 10

Antwoord

Vraag 11

Antwoord

Vraag 12

Antwoord

Vraag 13

Antwoord

Vraag 14

Antwoord

Vraag 15

Antwoord

Vraag 16

Antwoord

Vraag 17

Antwoord

Vraag 18

Antwoord

Vraag 19

Antwoord

Vraag 20

Antwoord

Vraag 21

Antwoord

Vraag 22

Antwoord

Vraag 23

Antwoord

Vraag 24

Antwoord

Vraag 25

Antwoord

Vraag 26

Antwoord

Vraag 27

Antwoord

Vraag 28

Antwoord

Vraag 29

Antwoord

Vraag 30

Antwoord

Vraag 31

Antwoord

Vraag 32

Antwoord

Vraag 33

Antwoord